Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XXIX

Uchwały rady do pobrania w postaci plików *.pdf

1. Uchwała nr XXIX/239/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/155/04 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

PDFuchwała numer XXIX/239/05

2.

Uchwała nr XXIX/240/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie  sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.

PDFuchwała nr 240

3. Uchwała nr XXIX/241/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości

PDFuchwała nr 241

4. Uchwała nr XXIX/242/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości

PDFuchwała nr 242

5. Uchwała nr XXIX/243/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie dzierżawy działki na okres 8 lat

PDFuchwała nr 243

6. Uchwała nr XXIX/244/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie  uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty w gminie i mieście Nowogrodziec.

PDFuchwała nr 244

7. Uchwała nr XXIX/245/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu

PDFuchwała nr 245

8. Uchwała nr XXIX/246/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005

PDFuchwała nr 246

9. Uchwała nr XXIX/247/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych

PDFuchwała nr 247

10. Uchwała nr XXIX/248/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

PDFuchwała nr 248

11. Uchwała nr XXIX/249/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

PDFuchwała nr 249

12. Uchwała nr XXIX/250/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. 

PDFuchwała nr 250

13. Uchwała nr XXIX/251/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/138/04 Rady Miejskiej w Nowogrodću z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

PDFuchwała nr 251

*w dziale pobierz programy można pobrać przeglądarkę plików Adobe Acrobat (rozszerzenie *.pdf) - rozmiar: 14,10MBinformację wytworzył(a): Jolanta Janeczko
za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
data wytworzenia: 12.05.2005
Wersja XML