Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu - I cz. 

1.   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu GiM za 2020 rok - I cz..pdf

2.  PDFZałączniki nr 2-14 z wykonania budżetu za 2020 r..pdf

3.  PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (WPF).pdf

4. PDFInformacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec.pdf

II.  Sprawozdanie z wykonania budżetu - II cz. 

1.   - Informacja opisowa z realizacji programów w zakresie: narkomani, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

PDFInformacja z realizacji programów w 2020 r..pdf

2. – informacja  opisowa z   realizacji funduszu sołeckiego,

PDFInformacja z realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2020 r..pdf

III. Sprawozdanie z wykonania budżetu  -  III cz.   –sprawozdanie z działalności i wykonania planu jednostek organizacyjnych:

1.  PDFSprawozdanie z wykonania Planu Finansowego w 2020 r. - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.pdf

2.  PDFAnaliza wydatków poniesionych w 2020 r. - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.pdf

3.  PDFInformacja opisowa z zadań edukacyjnych w 2020 r. - Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.pdf

4.  [fPDFInformacja z realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2020 r..pdf
 

 

Wersja XML