Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu za 2018 rok

Wykonanie budżetu za 2018 r. I część

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2018 rok -  PDFzał. 1 opisówka 2018.pdf

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2018 rok - PDFzał. 2 dochody.pdf

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2018 rok - PDFzał. 3 wydatki.pdf

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za  2018 rok -PDFzał. 4 wydatki majątkowe.pdf

Wydatki oraz plan finansowy wydatków, których  niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 rok  - PDFzał. 4a niewygasające z końcem 2017.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec - plan i wykonanie za  2018  rok -  PDFzał. 5 przychody i rozchody.pdf

Plan i wykonanie za 2018 rok  dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych -  PDFzał. 6 doch własne.pdf                    

Plan i wykonanie za  2018 rok  dochodów i wydatków  związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  - PDFzał. 7 GFOŚ.pdf

Plan i wykonanie za 2018 rok dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu drogowego - PDFzał. 8 przystanki.pdf

Wykonanie planu finansowego Systemu Gospodarki Odpadami za 2018 rok - PDFzał. 9 opłaty za gospodarowanie 2018.pdf

Plan i wykonanie za 2018 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania programów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii – PDFzał. 10 profilaktyka.pdf

Wykonanie dotacji i wydatków  z zakresu administracji  rządowej – wykonanie za 2018 rok - PDFzał. 11 dotacje zlecone.pdf

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy  za 2018 rok - PDFzał. 11a dotacje na własne.pdf

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za  2018 rok - PDFzał. 11b - porozumienia.pdf

Wykaz dotacji  dla jednostek sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2018  rok  - PDFzał. 12 dotacje dla publicznych.pdf

Zakres i kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2018  rok - PDFzał. 12a dotacje dla niepublicznych.pdf

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  za 2018  roku  z podziałem na jednostki oświatowe wykonujące zadanie  - PDFzał. 13 jednostki oświatowe.pdf

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w  2018 roku - PDFzał. 13a-ośw.pdf

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok - PDFzał. 14 fundusz sołecki I.pdf

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników za  2018 rok - PDFzał. 15 młodociani.pdf

Wykonanie budżetu za 2018 r. II część

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za 2018 rok - część opisowa - PDFzał. nr 16 opis.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Nowogrodziec  - PDFzał.17 WPF.pdf

Wykaz  przedsięwzięć do WPF - PDFzał.18 Przedsięwzięcia.pdf

  Wykonanie budżetu za 2018 r. III część

Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec - PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2018.pdf

Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego – zbiorczo - PDF1.wartościowo tab. 1.pdf

Wartość brutto, umorzenia, wartość netto majątku trwałego - zbiorczo - PDF2.wartościowo tab. 2.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego - zbiorczo - PDF3.ilościowo tab. 3.pdf
 

Wersja XML