Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu na 2005 rok


Zarządzenie Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2005 rok - PDFZarządzenie.pdf,

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC za 2005 rok - PDFBUDZET 2005.pdf,

Informacja - mienie komunalne - PDFinformacja - mienie komunalne.pdf,

Zestawienie tabelaryczne wydatków wieloletnich na poszczególne zadania inwestycyjne w każdym roku planowania w podziale na źródła finansowania - PDFPlanWPI.pdf,

Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta Nowogrodziec wg ważniejszych źródeł działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2005 rok - PDFZałącznik nr 1 - DOCHODY-2005.pdf,

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2005 rok - PDFZałącznik Nr 2 wydatki-2005.pdf,

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2005 rok według działów klasyfikacji budżetowej - PDFZałącznik Nr 3-wyd.wg dz. na 2005 r.pdf,

Budżet Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2005 rok - PDFZałącznik Nr 4-dochody wydatki 2005.pdf,

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych na 2005 rok - PDFZałącznik Nr 6.pdf,

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok - PDFZałącznik Nr 7-wyd.-zad.zlecone 2005.pdf,

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2005 rok - PDFZałącznik Nr 7A-dochody - 5 %- w 2005 r.pdf,

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok - PDFZałącznik Nr 8.pdf,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na 2005 rok - PDFZałącznik Nr 9.pdf,

Prognoza spłaty długu Gminy i Miasta Nowogrodziec w roku budżetowym 2005 i jego spłata w latach następnych - PDFZałącznik nr 10 -spłata długu 2005.pdf,

Wykaz dotacji podmiotowych na 2005 rok - PDFZałącznik Nr 12-dotacje podmiotowe2005.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Johna
Data wytworzenia: 2009-03-06
Wersja XML