Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 8 lipca 2022 r.  o godz. 15:30

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026;
 2. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 1364 obr. Wykroty);
 3. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 38/4 obr. 3 Nowogrodźca);
 4. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 305/19 obr. 3 Nowogrodźca);
 5. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowogrodziec na rok szkolny 2022/2023;
 6. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/332/22 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Nowogrodziec”;
 7. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
 8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2021 rok;
 9. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2022 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

Projekty uchwał

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live

Wersja XML